Spotrebný úver

Medzi spotrebný úver zahŕňame všetky úvery poskytované súkromným osobám a domácnostiam, ktoré slúžia na financovanie nákupu spotrebných predmetov, nadobudnutie alebo výstavbu bytov a rodinných domov. Od komerčných úverov sa zásadným spôsobom líšia z hľadiska svojho použitia: u komerčných úverov plynie z úverovaného objektu cash flow, z ktorého sa úver spláca. Oproti tomu spotrebný úver slúži na krytie výdavkov a teda objekt priamo neprodukuje zdroje na splácanie úveru.

Spotrebný úvery sa od komerčných úverov líši aj ďalšími črtami: podkladové informácie, ktoré predkladá klient banke v žiadosti o úver sú menej kvalitné ako je tomu u firiem / u komerčných /; zdrojom na splácanie spotrebného úveru je bežný príjem klienta; poskytované sumy u spotrebných úverov sú oveľa nižšie ako u komerčných.

Spotrebný úver a zmluva o úvere

Spotrebný úver sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorej súčasťou sú podmienky pre poskytnutie, čerpanie a splácanie úveru. Poskytnutie niektorých spotrebných úverov môže (ale nemusí) byť viazané na vedenie bežného účtu v banke, v ktorej o neho klient žiada.

Výška úrokovej sadzby závisí od výšky úveru, na tom, či je spotrebný úver poskytovaný ako účelový alebo bezúčelový, na dobe splatnosti úveru, na ocenení schopnosti klienta splácať úver (tzv. Scoring - vykonáva banka), prípadne aj na iných okolnostiach, ktoré poskytovateľ pri stanovení úrokovej sadzby zohľadňuje.

Jednoznačnou a najväčšou výhodou spotrebného úveru je okamžité uspokojenie súčasných potrieb klienta bez nutnosti vopred sporiť.

Čo všetko musí byť podľa zákona v zmluve o spotrebnom úvere ?

 • aké sú strany zmluvy (príjemca úveru musí byť starší ako 18 rokov)
 • vyška požičaného finančného obnosu
 • vec, na ktorú je úver poskytovaný (špecifikum spotrebného úveru - mnohé pôžičky a úvery toto nevyžadujú)
 • výška úrokov, RPMN (prípadne rozčlenené do jednotlivých splátok)
 • dátum prvej splátky (veľa spotrebných úverov má medzi poskytnutím hotovosti a prvou splátkou omeškanie, niekedy aj niekoľko mesiacov)
 • výška a perióda ďalších splátok (poprípade kompletný splátkový kalendár)
 • podmienky predčasného splatenia splatenia
 • riešenie neplnenia zmluvy (zmluvné pokuty)
 • a ďalšie prípadné náležitosti

Spotrebný úver má však aj svoje nevýhody

 • klient zaplatí viac, väčšinou o veľa viac, než si požičia (požičaná suma + úrok + najrôznejšie poplatky)
 • klient väčšinou musí preukázať, že má pravidelný príjem a jeho výšku
 • banky zvyčajne vyžadujú ďalšie rôzne potvrdenia a doklady
 • niekedy klient musí mať ručiteľa, alebo sa musí za splatenie spotrebného úveru zaručiť svojím majetkom
 • vybavenie môže trvať aj dlhší čas, ale ak je úver k dispozícii rýchlo, je drahší.

Spotrebné úvery možno čerpať hotovosťou alebo aj prevodom na účet, a to ako jednorázovo, tak aj postupne. V prípade revolvingových spotrebných úverov dokonca opakovane. Doba splatnosti je rôzna väčšinou sa pohybuje od 6tich do 72 mesiacov. Možno si ale vybaviť aj úvery s dobou splatnosti 1 mesiac, alebo 120 mesiacov.

Finančné inštitúcie často nepožadujú do určitej výšky úveru ručiteľa alebo zástavu (väčšinou do výšky cca 10 000 €). Ak je pôžička vyššia, je potrebné ručiť hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, či zaistiť si ručiteľa.

Najväčší zdravotnícky portál na Slovensku Vyliec.sk